top of page

חיפוי חוץ  לבניין במגוון דגמים  עם

 חיפוי חוץ  לבניין בכל השיטות.

  • מתאים לשיטת "ברנוביץ".

  • מתאים לשיטת הדבקה ועיגון מכני.

  • מתאים לשיטת חיפוי רטוב.

  • מותאם לחיפוי יבש -קירות מסך.

  • עמידה בכל התקנים הישראלים.

  • דגמים מותאמים לסביבה ימית.

  • מידות לפי דרישת חתך מתבקש.

. ASOS=מותז חול עדין. SA= חלק .ESA=מותז חול ומוברש MUCATRA= מותז חול גס

bottom of page